Kamu ve Özel İş İlanları

Bodrum Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2021

Bodrum Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Bodrum Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Bodrum Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Bodrum Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Yapacak 2021

Bodrum Belediyesi 25 zabıta memuru alacağını açıkladı. Zabıta memuru olarak çalışmak isteyen adayların kaçırmaması gereken ilanın ayrıntı kısmı yazımızın devamında. Zabıta alımı, şartları ve başvuru bilgileri.

Bodrum Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Başvuru ve Şartlar

Belediyemizin yukarıda gösterilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda açıklanmıştır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

ilan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak yahut askerlik çağma gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli olmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 •  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.bodrum.bel.tr) temin edeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 3. Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı sureti(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 12 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri içinde(Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 içinde) Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No:l Bodrum/MUĞLAadresindeki Bodrum Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası içinde bulunan insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 23 Ekim 2020 tarihinde belediyemiz (www.bodrum.bel.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Bodrum Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 02Kasım-06 Kasım 2020 tarihleri içinde,sözlü sınav Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi No:l 1 Bodrum/Muğla adresinde bulunan Nurol Kültür Merkezinde, uygulamalı sınav ise Bodrum Şehir Stadyumundayapılacaktır. Sınavlar saat:09.00’da ekranlara gelecektır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/yahut mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde gösterilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır.

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (www.bodrum.bel.tr) adresinde ilan edilecekve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Bodrum Belediye Başkanlığı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün