Kamu ve Özel İş İlanları

Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, personel alımı yapıyor.  İlan kapsamı içinde 4,918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) şeklinde toplam 5,358 personel alacak.

Ceza ve Tevkifevleri 5358 Sözleşmeli Personel Genel Şartlar Neler?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün bu ilanına başvurması gereken adayların, bazı genel şartlara sahip olması gerekir. İlan incelendiğinde şu maddeler görülür;

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak. Kasti olarak gerçekleştirilen suçtan 1 yıl veya fazla süreyle hapis cezası almış yahut affa uğramış olsa da devlet güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememiş olmak. Hırsızlık, rüşvet, irtikâp, zimmet, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelinmişse muvazzaf askerlik hizmeti yapılmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmak. 
 5. KPSS’den 70 almak.
 6. Sınavın son başvuru tarihi bulunan 12.03.2021 itibariyle 18 yaşını doldurmak. KPSS 2020 yapıldığı yılın, Ocak ayı içinde ilk gün itibariyle koruma ve infaz memurlarında 30 yaşını bitirmeme. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), teknisyen, hemşire, destek personeli ve sağlık teknikerlerinde 35 yaşını bitirmeme.
 7. Ceza infaz kurumu kapsamı içinde isdihdamı yapılacak her unvandaki personelde görevin sürekli olarak gerçekleştirilmesinde engel olacak uzun noksanlığı, kekemelik, çehrede sabit eser, işitme kaybı, topallık, körlük, şaşılık, akıl hastalığı ve bedensel özrü bulunmadığını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı, tam teşekküllü devlet hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu yardımıyla belgelendirme.

Hizmet göreceği sınıfla alakalı özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları bulundurma da aranan genel şartlar içinde bulunur.

Ceza ve Tevkifevleri 5358 Sözleşmeli Personel Özel Şartlar Neler?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanına başvurmak isteyen adaylar için bir takım özel şartlar da yer alıyor. İnfaz ve koruma memurluğu için,

 1. En az lise veya dengi okuldan mezuniyet sahibi olma
 2. Kadınlarda 1.60, erkeklerde 1,70’den kısa olmama
 3. Boy uzunluğunda cm cinsi son iki rakamıyla kilosundaki fark 13 üzeri, 17 aşağısı olmama

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) başvurusu için fakülte yahut yüksekokulların,

 1. Bilgisayar bölümü,
 2. Adalet meslek yüksekokulu yahut meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya güvenlik hizmetleri programı,
 3. Lise yahut meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuata göre denkliği kabul gören program veya alanlarıyla diğer lise ve dengi okullarda, bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarında mezuniyet sahibi olma,

Şartları mevcuttur. Ayrıca yukarıda bulunan maddelerin dışında minimum lise veya dengi okul mezunu bulunup, bilgisayar yahut daktilo derslerini başarılı biçimde çalışığını belgelemek özel şartlarda yazılıdır. Son başvuru tarihi itibariyle MEB onaylı veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla tertip edilen kurslar neticesinde alınan bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olma da şartlar içindedır. Diğer şartlar ise şöyledir;

 1. Bakanlık internet sitesinde uygulamalı sınavdan minimum 1 hafta önce ilan edilecek yazılı metinler, sınav içinde her gruba alakasına göre komisyon yahut sınav kurulu aracılığıyla kura yöntemiyle tespit edilerek verilen yahut UYAP üzerinden otomatik seçilip,  elektronik ortam yardımıyla gönderilen metinden bilgisayarda üç dakikada tekrarsız ve yanlışsız minimum 90 kelime yazma.
 2. 90 kelime yazımı tespit edilirken; yanlış girilen kelime adedi, verilen metne sadık kalınıp, kalınmadığı, cümle ve kelime tekrarları, satır ve kelime atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğü kontrol edilir. Yanlış yazılan sözcüklerin toplam kelimeden yüzde kırk’tan yüksek olması veya iki ve üstü satır yahut toplam 14 ve üstü kelime atlanırsa, anlam bütünlüğü şartına sahip olmadığı kabul edilir.

Adaylar F ve Q klavye seçebilir. Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarında minimum ön-lisans ve dengi okullarda mezuniyet aranır. Mezuniyet yönünden,

 1. Yaşlı bakım hizmetleri,
 2. Yaşlı bakımı,
 3. Yaşlı hizmetleri bakımı,

Programlarından birinde mezuniyet aranır. Sözleşmeli hemşirelikte ise 6283 sayılı hemşirelik kanunu’nun, 1. maddesiyle sözü geçen kanunun geçici 2. maddesinin son fıkrasında yazılı hemşirelik ve buna eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezuniyet gerekir.

Sözleşmeli teknisyenlikte ise minimum meslek liseleriyle teknik liselerin, alakalı bölümlerinden mezun olma aranır. Ayrıca pozisyonun istediği teknik bilgi de şarttır.

Destek personeli şoför kapsamı içinde minmum lise ve dengi okullardan mezun, E sınıfı sürücü belgesini bulundurma şartı taşır. Destek personeli aşçı kapsamı içinde ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının, aşçılık veya dengi bölümlerinden mezun olma aranır. Ayrıca minimum lise ve dengi okullardan mezuniyet sahibi olup; Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum veya kuruluşlar aracılığıyla sağlanan, MEB’in açşılık için tespit ettiği kriterlere sahip ustalık belgesi, aşçılık sertifikası veya dengi sertifikası olma da geçer.

Destek personeli kaloriferci kapsamı içinde lise ve dengi okullardan mezun olma, Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum veya kuruluşlar aracılığıyla verilen kurslardan mezun olma veya alakalı branşta sertikası olma gerekir.

Başvuru Esnasında Hangi Belgeler Yüklenir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanına başvurmak isteyen adaylar ortak olarak,

 1. Güvenlik soruşturması formu,
 2. Sağlık beyanı formu,
 3. Mezuniyeti gösteren öğrenim belgesi,

Yükler. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) ise,

 1. Uygulamalı sınav için kullanılacak F-Q klavye tercihi,
 2. Bilgisayar veya daktilo sertifikası yükler.

Şoför sürücü belgesi, destek personeli-aşçı ise Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum veya kuruluşlar aracılığıyla sağlanan, MEB’in açşılık için tespit ettiği kriterlere sahip ustalık belgesi, aşçılık sertifikası veya dengi sertifika yükler. Aşçılık için bunun yanı sıra transkript veya ders içeriklerini gösteren belge yüklenir.

Kaloriferci ise Halk Eğitim Müdürlükleri’nin, diğer resmi kurum veya kuruluşları aracılığıyla yapılan kurslardan mezuniyeti gösteren belgeyi yükler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlan için başvuru tarihleri 23.02.2021’de başlar. Bitiş tarihi ise 12.03.2021, saat 23:59’dur. Başvurular E-devlet üzerinden girişle yapılır. Başvuru bittikten sonra başvurularım bölümüne gelerek, tamamlanma durumu kontrol edilir. 

Ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavı ile infaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümüne çağrılacak adaylarda,

 1. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için uygulamalı sınav merkezi sınavında elde edilen puanlar alınmak üzere, en yüksekten başlayarak, kadro rakamının 20 katı aday çağrılır. Ayrıca son adayla aynı puanı bulunduranların hepsi uygulamalı sınava alınır,
 2. İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarında boy-kilo ölçümü, merkezi sınavdaki puanlara bakılmak üzere en yüksekten, ilan edilen kadronun 3 katı kadar çağrılır.

Sözlü ve uygulamalı sınav tarihi, resmi internet sitesinden ilan edilir. Sınav ise sözlü ve uygulamalı biçimdedir. Sözlü sınavda,

 1. Genel Kültür – 20 Puan,
 2. İlgili Kadronun Gerektirdiği Bilgi – 40 Puan,
 3. Atatürk İlke ve İnkılapları –  20 Puan,
 4. Bir konuyu Kavrama ve İfade Yeteneği – 20 puan,

Konuları mevcuttur. Adayların başarılı sayılabilmesi adına minimum 70 alması gerekir. Şoförlerde mesleki bilgi tespiti araç başında, araç kullanma becerisi ölçülerek yapılır.

Aşçılık sözlü sınavında MEB’e bağlı meslek liseleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görev alan uzman, öğretmen veya usta öğreticilerden yahut diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görev alan bireylerin görüşüne başvurulabilir. Nihai başarı listesi sözlü ve merkezi sınavda elde ettikleri puanlar, aritmetik hemen hemenya göre yüksekten başlamak suretiyle düzenlenir.

Atama esnasında ise,

 1. Diploma,
 2. Sağlık Kurulu Raporu,
 3. 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
 4. Mal Bildirim Formu,
 5. İlgili sınav merkezince istenen diğer evraklar,

İstenir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün