Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi  birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu yasaveyayalı olarak çıkartılan alakalı yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ışığında öğretim üyeleri alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alımı yapılacaktır.
 • Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
 • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde gösterilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı alakalı birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden bir araya gelen bir komisyon aracılığıyla değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
 • Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde  ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde bulunmaktadır.
 • Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • İlan ile ilgili Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
 • Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
 • Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Doçentler Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

Başvuru Tarihi

Kayseri Üniversitesi  ilanı 19.04.2021 tarihinde 31459 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Olup; Son Başvuru Tarihini 03.05.2021 olarak belirlemiştir.

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un alakalı maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. -Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen yahut açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden yahut ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü yahut mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü yahut mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.( Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında bulunan eşkıymetlilik tablosu kullanılacaktır.)
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istediğimiz alanda çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alımı yapılacaktır.)

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da bulunan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 1 (bir) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 •  T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı olmamak,
 • Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavından; Önlisans mezunu KPSSP93 puanı esas alımı yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında bulunan nitelikleri taşıyor olmak.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script